Přesné chlazení, přesná klimatizace

Všude tam, kde je nezbytné dodržet přesné parametry teploty a vlhkosti, se používají systémy přesné klimatizace. Nejedná se tedy zdaleka pouze o chlazení technologických prostor, telekomunikačních a výpočetních center, i když tam se používají nejčastěji, ale například i o různé laboratoře nebo zkušebny.

Přesná klimatizace je navržena pro nepřetržitý provoz za všech klimatických podmínek a s ohledem na vysokou spolehlivost zařízení, energetickou účinnost a možnost dálkového monitorování. Široká řada přesných klimatizačních jednotek zvládne různé specifické potřeby chlazení, systémy lze uplatnit ve velmi odlišných konfiguracích s ohledem na potřeby konkrétního místa instalace a starají se o kompletní a optimalizované řízení teploty, vlhkosti a kvality vzduchu.

Základní chladící systémy

Podle toho, jaký chladící systém přesné klimatizace využívají, je rozdělujeme na:

  • Jednotky s přímým výparem chladiva a odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem umístěným ve venkovním prostoru
  • Jednotky s přímým výparem chladiva a vodou chlazeným kondenzátorem napojeným na suchý chladič umístěný ve venkovním prostoru
  • Jednotky s vodním systémem – zdrojem chladu je centrální zdroj chladící kapaliny (chiller), chladícím médiem v systému je kapalina (voda nebo nemrznoucí směs)

U přesných klimatizačních jednotek se běžně setkáte se zkratkou CRAC - Computer Room Air Conditioning, ty jsou vybavené jedním nebo více okruhy s přímou expanzí buď v konfiguraci se vzduchem chlazenými externími kondenzátory, nebo s vodou chlazenými externími suchými chladiči. Přesné klimatizační jednotky vybavené jedním nebo více výměníky tepla pro chlazenou vodu, jež pracují ve spojení s jedním nebo více externími chladiči vody, jsou označovány zkratkou CRAH - Computer Room Air Handling. Konfigurace chladiče vody může být standardní nebo s volným chlazením.

Použití jednotlivých systémů a jejich vhodnost závisí na členění datového sálu a jeho celkové atrchitektuře - použití uzavřených uliček, odsávaného stropu a podobně.

Jednotky přesné klimatizace je možné dodat i v kombinovaném provedení s možností využití volného chlazení (freecooling) nebo zpětného získávání tepla pro TUV případně pro vytápění a jejich výkon tak ještě více zefektivnit.

Přesné klimatizace podle výkonu

Klimatizační jednotky se dále dělí podle výkonu, takže se dá vždy zajistit optimální řešení.

Přesné klimatizace o chladícím výkonu 750 W až 21 kW se používají k chlazení rozvaděčových skříní, kontejnerů s elektronickými zařízeními, základnových stanic mobilních operátorů a dalších podobných aplikací. Jednotky od výkonu 3,8 kW je možné dodat i ve variantě s volným chlazením venkovním vzduchem a havarijním větráním na 24 nebo 48 V. Provedením jsou určeny pro instalaci buď dovnitř nebo vně chlazeného prostoru, případně jako split systémy s oddělenou vnější jednotkou. Jednotka Rack Ere se instaluje přímo do rackových stojanů.

Přesná klimatizace o chladícím výkonu 4,9 až 300 kW jsou určeny pro přesnou klimatizaci telefonních ústředen, počítačových sálů, internetových datových center, čistých výrobních a laboratorních prostor a v podobných zařízeních, kde je třeba udržovat při vysokých chladících výkonech teplotu s přesností ± 0,2 - 1 °C a relativní vlhkost ± 5 %.

Rozdělené podle provedení vnitřní jednotky

Skříňové klimatizační jednotky se mohou dodávat v provedení

  • s výdechem upraveného vzduchu do zdvojené podlahy
  • s výdechem do stropu
  • s výdechem upraveného vzduchu v laminárním proudění před sebe – displacement
  • jednotka pro instalaci do řady racků – InRow

Jako alternativu k jednotkám CRAC/CRAH, které jsou obecně umístěny mimo serverové stojany, čili „racky“ je možné použít klimatizační jednotky montované do stojanů (In-Rack), jež dodávají klimatizovaný vzduch přímo do samotných racků.