Už během instalace připravujeme dokumentaci tak, aby zákazník mohl co nejdříve žádat o sníženou sazbu ČEZ (D56d), u které se cena za 1 kWh pohybuje okolo 2,20,- Kč. Tato sazba se vztahuje na celý objekt a platí 22h denně. Naši zákazníci tedy šetří nejenom vytápěním tak, že na 1 jednotku vstupu (elektrické energie) získají více než 5 jednotek výstupu (tepla), ale také uspoří na celkovém účtu za elektřinu. Celkové náklady na vytápění a elektrickou energii se po instalaci tepelného čerpadla nebo invertoru v součtu pohybují na polovině původního účtu za elektřinu. Naši zákazníci tak šetří peníze nejenom na vytápění, ale i na účtech za elektřinu.

Sazba D56d pro tepelná čerpadla byla od 1.dubna 2016 nahrazena sazbou D57d pro elektrické topení a zároveň se zpřísnily podmínky pro její poskytování. Dle sazby D57d může klient využívat nízký tarif pouze 20 hodin denně. Vzhledem k tomu, že jsou tepelná čerpadla každým rokem stále účinnější, nemá tato změna u nových zákazníků na celkové roční náklady velký vliv.

Kompletní přehled podmínek pro udělení sazby D57d

PRODUKT D Elektrické topení SAZBA D 57d Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

 1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených služ­ bách dodávky elektřiny s touto sazbou.
 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové dél­ ce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
 5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 6. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumu­ lačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je­li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
 8. Je­li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem
  a měřena samostatným měřicím zařízením.
 9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
 10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotře­ bič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Zdarma v ceně instalace poskytneme:

 • výpočet tepelných ztrát objektu
 • protokol o instalaci tepelného čerpadla
 • protokol o spuštění

Dále zprostředkujeme odbornou revizi elektroinstalace. Po ukončení revize je nutné zažádat na [email protected] o sníženou sazbu a přiložit k ní:

 • výpočet tepelných ztrát
 • protokol o instalaci tepelného čerpadla
 • revizi
 • formulář pro ČEZ “Žádost o připojení”