Základní chladiva užívaná v současné době v klimatizacích (R410-A, R407c, R32)

Aby mohly klimatizační systémy vůbec fungovat, potřebují médium (chladivo), které bude zajišťovat přenos tepelné energie oběma směry. Chladivo cirkuluje v tepelném okruhu a odebírá energii ve výparníku při nízké teplotě a předává tuto energii v kondenzátoru při vysoké teplotě. Látka, která působí v systému jako chladivo, mění své skupenství: z Číst více…

Chladiva poškozující ozonovou vrstvu

V minulosti byla chladící zařízení plněna chladivy na bázi CFC, tedy chlor-fluorovaných uhlovodíků, známými pod komerčním názvem freony. V roce 1985 byla podepsána Vídeňská úmluva, zavazující signatářské země omezit únik freonů do atmosféry, protože se zjistil jejich podíl na narušování ozónové vrstvy. V roce 1987 byl podepsán prováděcí dokument známý Číst více…